Skip to main content

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Godziszka koło Bielska-Białej.

§ 3
Stowarzyszenie zrzesza osoby, których celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, a w szczególności ekosystemów o cechach naturalnych, gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz ich siedlisk.

§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 7
Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją i ustalonym porządkiem prawnym RP.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8
Celami Stowarzyszenia są:
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
2. Ochrona zwierząt i roślin oraz ich siedlisk;
3. Kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych;
4. Proekologiczna działalność edukacyjna.
5. Prowadzenie badań naukowych służących ochronie przyrody.

§ 9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 10
Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1. Działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej (PKD 01.42.Z), w tym zabezpieczanie zwierząt hodowlanych przed atakami drapieżników;
2. Działalność usługową związaną z leśnictwem (PKD 02.02.Z), w tym instalowanie skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz innych urządzeń służących ochronie przyrody;
3. Produkcję pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), w tym produkcję skrzynek lęgowych dla zwierząt i innych urządzeń służących ochronie przyrody;
4. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
5. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
6. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);
7. Działalność wydawniczą pozostałą (PKD 22.15.Z);
8. Produkcję wyrobów pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 36.63.Z), w tym produkcję sprzętu do zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed atakami drapieżników;
9. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
10. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
11. Działalność związaną z bazami danych (PKD 72.40.Z);
12. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C);
13. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D);
14. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E);
15. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H);
16. Działalność związaną z tłumaczeniami (PKD 74.85.Z);
17. Działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A);
18. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (PKD 75.14.Z);
19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42);
20. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 91.33.Z);
21. Produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z);
22. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (PKD 92.53.Z).

§ 11
Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1. Działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej (PKD 01.42.Z), w tym zabezpieczanie zwierząt hodowlanych przed atakami drapieżników;
2. Działalność usługową związaną z leśnictwem (PKD 02.02.Z), w tym instalowanie skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz innych urządzeń służących ochronie przyrody;
3. Produkcję pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), w tym produkcję skrzynek lęgowych dla zwierząt i innych urządzeń służących ochronie przyrody;
4. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
5. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
6. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);
7. Działalność wydawniczą pozostałą (PKD 22.15.Z);
8. Produkcję wyrobów pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 36.63.Z), w tym produkcję sprzętu do zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed atakami drapieżników;
9. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
10. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
11. Działalność związaną z bazami danych (PKD 72.40.Z);
12. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C);
13. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D);
14. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E);
15. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H);
16. Działalność związaną z tłumaczeniami (PKD 74.85.Z);
17. Działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A);
18. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (PKD 75.14.Z);
19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42);
20. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 91.33.Z);
21. Produkcję filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z);
22. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (PKD 92.53.Z).

§ 12

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 
 
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.

§ 15
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na narodowość, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd  na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Zarządu.
 
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
3. Uczestniczenia w zebraniach, wykładach i imprezach Stowarzyszenia;
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
5. Noszenia znaczków i emblematów Stowarzyszenia.

§ 17
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Regularnego opłacania składek.

§ 18
Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19
Członek honorowy ma te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 20
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osoby prawnej;
3. Skreślenia z ewidencji członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
 
§ 22
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 23
1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz na pięć lat.
2. Termin i miejsce Walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają, w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości uprawnionych do głosowania członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
6. Głosowanie jest tajne lub jawne, jeśli zażąda tego co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania,

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. Uchwalanie statutu i jego zmian;
3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
5. Udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym z: prezesa, wiceprezesa oraz członka Zarządu.
3. Zasady działania Zarządu ustala uchwalany przez niego regulamin.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.
5. Członkowi Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Stowarzyszeniu, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania;
2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
4. Ustalanie budżetu i preliminarzy;
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
7. Powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich regulaminów i programów działania;
8. Zwoływanie Walnego Zebrania;
9. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
13. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym z: przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia;
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31
W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 33
Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
1. Składek członkowskich;
2. Dotacji i subwencji;
3. Darowizn, zapisów i spadków oraz z ofiarności publicznej;
4. Dochodów z działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej;
5. Dochodów z praw majątkowych oraz nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 34
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 35
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi" na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37
Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 38
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 39
Rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania należy załączyć projekt stosownej uchwały.

§ 40
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 110 046

Śledź nas


© 2022 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. All rights Reserved.   Powered by Indico.pl / mapa witryny