W Polsce żyje kilkanaście gatunków małych ssaków drapieżnych. Na liście zwierząt łownych znajduje się obecnie borsuk, tchórz, lis, kuna domowa i kuna leśna. Co roku myśliwi zabijają kilka tysięcy borsuków, kun i tchórzy. Szacujemy, że liczba zabijanych drapieżników jest wielokrotnie wyższa, ze względu na kłusownictwo. Szczególnie intensywne jest zabijanie mniejszych gatunków w obrębie zabudowań, w większości na obszarach wiejskich. Eksterminowane są przy tym poza kunami i tchórzami, także podobne do nich, lecz chronione łasice i gronostaje.

Przyczynę pozostawania na liście zwierząt łownych pięciu gatunków drapieżników oraz częstego nielegalnego ich zabijania, należy upatrywać w negatywnym odbiorze tej grupy zwierząt przez większą część społeczeństwa, w tym przez myśliwych. Znamienne jest przy tym przypisywanie drapieżnikom ogromnej szkodliwości dla gospodarki człowieka i całkowite niezrozumienie ważnej roli jaką spełniają w przyrodzie.

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działania, których celem jest:

  1. Zmiana negatywnego nastawienia społeczeństwa do małych drapieżników. Szczególnie ważne jest w tym przypadku dotarcie do dzieci i młodzieży oraz społeczności wiejskich.
  2. Doprowadzenie do objęcia ochroną gatunkową drapieżników pozostających na liście zwierząt łownych - szczególnie borsuka i kuny leśnej.
  3. Ochrona siedlisk małych drapieżników.

W ramach projektu prowadzone są różnorodne formy działań, np.: prelekcje i wykłady dla dzieci oraz młodzieży. We współpracy z mediami, realizacja programów edukacyjnych o małych drapieżnikach (np. w ramach cyklu „Dzika Polska” w TVP Polonia). W ramach opiniowania projektów autostrad i dróg ekspresowych wskazujemy miejsca i parametry przejść dla średnich i małych zwierząt, które służyć będą zachowaniu integralności siedlisk średnich i małych drapieżników. Zalecamy również korzystne dla drapieżników formy gospodarki leśnej

Lobbujemy na rzecz skuteczniejszej prawnej ochrony małych drapieżników. Między innymi dzięki naszym działaniom Ministerstwo Środowiska skróciło okres polowań na borsuki.

Prowadzimy projekty badawcze, podczas których poznajemy ekologią poszczególnych gatunków oraz zagrożenia dla funkcjonowania ich populacji. Dla lepszego poznania ekologii borsuka i kun, szczególnie w warunkach górskich realizujemy następujące projekty naukowe:

  1. Strategie adaptacyjne borsuków do warunków górskich w Karpatach Zachodnich.
  2. Konkurencja pokarmowa i środowiskowa w zespole małych ssaków drapieżnych w Karpatach Zachodnich.


Radiotelemetria borsuków w Beskidach (Fot. S. Nowak)

Radiotelemetria borsuków w Beskidach (Fot. S. Nowak)

Edukacja nt. małych drapieżników

Edukacja nt. małych drapieżników 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski