Aktualności archiwum

Złe projekty zmian prawa łowieckiego

2017-07-23 | Złe projekty zmian prawa łowieckiego

Trwają konsultacje projektów zmian rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków łownych oraz w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Zmiany mają na celu m.in. uregulowanie statusu prawnego szakala złocistego oraz ograniczenie liczebności populacji łownych ssaków kopytnych. W opinii Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” proponowane rozwiązania polegające na wpisaniu szakala złocistego na listę gatunków łownych oraz ustanowienie dla niego okresu polowań od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich latach kalendarzowych zasiedlania zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok, są błędne i nie powinny zostać wprowadzone. Ponadto uważamy, że wprowadzenie całorocznego okresu polowań na dziki oraz przedłużenie okresów polowań na samice i cielęta jeleni oraz daniele, bez jednoczesnego usunięcia z Ustawy Prawo Łowieckie zapisów nakazujących dzierżawcom i zarządcom obwodów dokarmianie zwierzyny, oraz bez wprowadzenia ostrych limitów dotyczących ilości i rodzaju karmy dostarczanej na karmowiska i nęciska, nie przyczyni się do zmniejszenia zagęszczeń populacji tych gatunków. Nasze stanowisko znajdziecie w dalszej części tekstu...

Kampinos poluje na łosie

2017-07-21 | Kampinos poluje na łosie

Dzięki telemetrii i późniejszym kontrolom miejsc, z których pochodzą lokalizacje, mamy pewność, że wilk Kampinos dobrze sobie radzi na wolności. Penetruje już obszar grubo przekraczający 100 km2 i poluje wraz z resztą rodziny. Podczas ostatnich tropień, które przeprowadzili dr Robert Mysłajek i Maciej Szewczyk, potwierdziliśmy, że w jego menu są m.in. łosie

Kolejne fladry chronią owce przed wilkami

2017-07-20 | Kolejne fladry chronią owce przed wilkami

Kolejne fladry trafiły do hodowcy, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" projektu ochrony i badań wilka w zachodniej części Karpat. Tym razem zestaw fladr otrzymał jeden z hodowców owiec z Beskidu Śląskiego. Przygotowanie fladr było możliwe dzięki wsparciu fundacji EuroNatur oraz darczyńców przekazujących 1% podatku. Więcej o metodach ochrony zwierząt hodowlanych przeczytacie na naszej stronie internetowej, gdzie można także ściągnąć pdf "Poradnika ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami", którego autorami są dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek.

Sprawa Puszczy Białowieskiej trafiła do Trybunału Sprawiedliwości

2017-07-13 | Sprawa Puszczy Białowieskiej trafiła do Trybunału Sprawiedliwości

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej poinformowano, że Komisja postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, Komisja zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Działania te - obejmujące usuwanie stuletnich drzew - stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. Obszar Natura 2000 chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektórych z tych gatunków Puszcza Białowieska jest najważniejszym lub nawet ostatnim miejscem występowania w Polsce. Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000. Wkwietniu 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

Przyrodniczy koncert

2017-07-09 | Przyrodniczy koncert

Dr Robert Mysłajek, w towarzystwie zespołu The New Warsaw TRIO, poprowadził w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warszawskiego muzyczno-naukową imprezę edukacyjną organizowaną przez Uniwersytet Otwarty UW. Jej tematem były dźwięki wydawane przez zwierzęta. Kilkuset uczestników, wśród których zdecydowanie przeważały dzieci, z zapałem włączyło się do zabawy. Nie obyło się także bez konkursu na najlepiej wyjącą rodzinę.

UNESCO za ochroną Puszczy Białowieskiej

2017-07-05 | UNESCO za ochroną Puszczy Białowieskiej

Delegaci 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podjęli uchwałę wzywającą polski rząd do zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej. W przyjetej decyzji zalecono wstrzymanie wycinki i podkreślono niezgodność prowadzonych wyrębówi z dyrektywami Unii Europejskiej. Zdecydowano również o wysłaniu kolejnej misji ekspertów UNESCO do Puszczy Białowieskiej w 2018 r. Misja będzie oceniać skutki obecnych cięć i zdecyduje, czy Puszczę Białowieską należy wpisać na Listę Dziedzictwa Zagrożonego.

Kolejny protest w obronie Puszczy Białowieskiej

2017-07-04 | Kolejny protest w obronie Puszczy Białowieskiej

Kolejny protest w obronie Puszczy Białowieskiej przed intensywnymi cięciami miał miejsce w Krakowie, przy okazji odbywającego się tam szczytu UNESCO. Manifestację zorganizowało stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. O szczególnej wartości Puszczy - będącej jedynym w Polsce przyrodniczym obiektem światowego dziedzictwa wpisanym na listę UNESCO - opowiadali naukowcy, działacze ekologiczni, dziennikarze, mieszkańcy Puszczy, artyści i goście z zagranicy. Na protest licznie przybyli zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i dalszych okolic. Wszyscy byli zgodni, że wycinka musi zostać zatrzymana, a cała polska część Puszczy Białowieskiej powinna zostać objęta ochroną w formie parku narodowego.

Wilki w Puszczy Drawskiej

2017-07-03 | Wilki w Puszczy Drawskiej

Nowe, uaktualnione wydanie broszury "Wilki w Puszczy Drawskiej" jest już dostępne w punktach informacyjnych Drawieńskiego Parku Narodowego i poprzez stronę internetową DPN. Publikacja jest owocem kilkuletniej współpracy DPN i SDNWILK. Autorami publikacji są dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski