Aktualności

2019-08-20 | Opinia w sprawie zmian rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt

Twardorzeczka, 20.08.2019 r.

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dotyczy: DP-WL.0220.46.2019.AK


W nawiązaniu do pisma z dn. 12 sierpnia 2019 roku (sygn. DP-WL.0220.46.2019.AK) Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” opiniuje negatywnie projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Opiniowane rozporządzenie wprowadza zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) zgodnie z którą § 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1-4 oraz w § 7, w stosunku do zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b, z wyjątkiem gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załącznikach II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102), nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia ich przestrzeganie.”.

W naszej opinii:

1. Poprzez zapis „(…) z wyjątkiem gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załącznikach II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG (…)” rozporządzenie wyłącza z zakazów (wymienionych w § 6 ust. 1-4 oraz w § 7)  działania w stosunku do wszystkich tych gatunków, które nie są ptakami oraz nie są zwierzętami znajdującymi się (z uwagi na zastosowany spójnik „i”) jednocześnie w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej. A zatem sankcjonuje możliwość degradacji siedlisk chronionych gatunków zwierząt (tych, które (1) są w załączniku IV ale nie są w załączniku II HD, (2) są w załączniku II ale są też w zał. V np. gatunek priorytetowy - wilk, lub (3) są tylko w zał. II oraz (4) wielu gatunków chronionych prawem krajowym) w trakcie wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną, zakładając że wpływ gospodarki leśnej na te siedliska i gatunki nie jest istotny. Podobne, a nawet bardziej generalne odstępstwo (bo obejmujące również rośliny oraz siedliska przyrodnicze) wprowadzono ostatnio bez konsultacji w art. 14b ust. 3 Ustawy o lasach.  Nie jest to zgodne z zapisami prawa unijnego. Komisja Europejska w formie Uzasadnionych Opinii i Formalnych Ostrzeżeń wielokrotnie zwracała Polsce uwagę na fakt, że funkcjonujące w polskim prawie zapisy w myśl których gospodarka leśna nie narusza unijnych przepisów o ochronie przyrody są niezgodne z prawem UE, a w szczególności naruszają zapisy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Proponowane zmiany nie rozwiązują tego problemu. Ponadto badania naukowe dostarczają licznych przykładów na to, że gospodarka leśna może mieć negatywny wpływ na ekosystemy leśne, w tym na chronione siedliska i gatunki (np. Mikusiński i in. 2018, Noss i in. 2018, Orczewska i in. 2019, Żmihorski i in. 2019).

2. Proponowany zapis nie pomaga w prawidłowej interpretacji, a tym bardziej nie poprawia obecnie obowiązującego prawa, ponieważ identyczny pod względem prawnym zapis znajduje się w art. 52 ust. 5 Ustawy o ochronie przyrody  (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, nowelizacja z 2018 r.), który jest aktem wyższego rzędu. Zatem aby ulepszyć prawo i dostosować je do prawa unijnego, a także aby zapobiec szkodom jakie gospodarka leśna może wyrządzać w stosunku do siedlisk gatunków zwierząt (tych które nie są w załączniku II HD) oraz części gatunków chronionych prawem krajowym, należałoby wprowadzić odpowiednie zmiany w Ustawie o ochronie przyrody, a nie w Rozporządzeniu o ochronie gatunkowej. Powinno się także jak najszybciej usunąć szkodliwy, naruszający prawo unijne zapis w Ustawie o lasach (art. 14b ust.3).

Z poważaniem,

Dr hab. Sabina Pierużek-Nowak
Prezes zarządu

Cytowana literatura:

  • Mikusiński G., Bubnicki J.W., Churski M., Czeszczewik D., Walankiewicz W., Kuijper D.P.J. 2018. Is the impact of loggings in the last primeval lowland forest in Europe underestimated? The conservation issues of Białowieża Forest. Biological Conservation 227: 266–274.
  • Noss J., Noss R.F., Thorn S., Bässler C., Leverkus A.B., Lindenmayer D. 2018. Increasing disturbance demands new policies to conserve intact forest. Conservation Letters 12: e12449.
  • Orczewska A., Czortek P., Jaroszewicz B. 2019. The impact of salvage logging on herb layer species composition and plant community recovery in Białowieża Forest. Biodiversity and Conservation, doi: 10.1007/s10531-019-01795-8
  • Żmihorski M., Hebda G., Eggers S., Månsson J., Abrahamsson T., Czeszczewik D., Walankiewicz W., Mikusiński G. 2019. Early post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-intervention areas. Global Ecology and Conservation 18: e00636.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski