Aktualności

2016-02-06 | Plany zwiększenia cięć w Puszczy Białowieskiej w latach 2016-2021

Powierzchnia całej Puszczy Białowieskiej to około 1500 km2, część białoruska to 874 km2 (59%) – objęta w całości parkiem narodowym. Lasy polskiej części Puszczy Białowieskiej o powierzchni około 620 km2, zarządzane są przez: Białowieski Park Narodowy (105 km2 – 17% powierzchni Puszczy Białowieskiej, na tym obszarze lasy są pod ochroną) oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach trzech nadleśnictw: Białowieża (123 km2 – 19%), Browsk (204 km2 – 32,5%) i Hajnówka (196 km2 – 31,5% powierzchni polskiej części Puszczy). Współpraca pomiędzy lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, administracją Lasów Państwowych, administracją Białowieskiego Parku Narodowego oraz lokalnymi instytucjami naukowymi zaowocowała włączeniem przez UNESCO w czerwcu 2014 r. całości Puszczy w granice Obiektu Światowego Dziedzictwa. Polska aplikując o uznanie całej polskiej części Puszczy Białowieskiej Obiektem Światowego Dziedzictwa podjęła zobowiązanie zagwarantowania pełnej ochrony toczących się tu naturalnych procesów oraz właściwego statusu ochronnego całego spectrum zespołów organizmów i gatunków składających się na unikalne zróżnicowanie tego ekosystemu. Dla wszystkich trzech nadleśnictw opracowano Plany Urządzania Lasu (PUL) na lata 2012-2021, zatwierdzone przez Ministra Środowiska w 2012 r. PUL dla nadleśnictwa Białowieża zakładał, że na terenie administrowanym przez to nadleśnictwo zostanie wyciętych przez 10 lat (do 2021 r.) 63 471 m3 drewna (tzw. etat), w tym 771 m3 drewna to tzw. użytkowanie rębne, czyli wyrąb drzew dojrzałych, oraz 62 700 m3 to tzw. użytkowanie przedrębne, czyli wycinka młodych drzew i zabiegi pielęgnacyjne. Etat ten oparty został na wyliczeniach działającego w 2006 roku przy Prezydencie Lechu Kaczyńskim Zespołu Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej. Gwarantował on roczne limity wycinanego w Puszczy drewna, niezbędnego dla pokrycia z nadwyżką zapotrzebowania lokalnej społeczności na ten surowiec. Niestety przez 4 lata obowiązywania PUL (w latach 2012-2015), wycięto w nadleśnictwie Białowieża 57 tys. m3 drewna, czyli blisko 90% planu. Jesienią 2015 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku przygotowała tzw. Aneks do obowiązującego Planu Urządzania Lasu dla nadleśnictwa Białowieża. Aneks ten przewiduje na pozostałe 6 lat do 2021 r. wycięcie na terenie nadleśnictwa Białowieża 318 000 m3 (netto) drewna, czyli pięciokrotnie więcej, niż założono w PUL na całe 10 lat. W tym: 198 900 m3 drewna do wycięcia to tzw. użytki rębne, czyli dojrzałe duże drzewa. Jest to 258 razy więcej, niż założono w dotychczasowym PUL na 10 lat. Nowa powierzchnia wyrębu w nadleśnictwie Białowieża wyniesie 7 805 ha, czyli wyrąb obejmie 63,5 % nadleśnictwa, pozostałe 34% nadleśnictwa stanowią rezerwaty. W ramach planowanej do wyrębu powierzchni, 34% to lasy, które są starodrzewami, a 8,5% lasy, które są rzadkimi i zagrożonymi borami na siedliskach wilgotnych i bagiennych, czyli siedliskami o symbolu 91D0 z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Planowany wyrąb starodrzewi w nadleśnictwie Białowieża obejmie 20% starodrzewi jakie przetrwały jeszcze w Puszczy Białowieskiej. Zwiększenie cięć, którego głównym celem są drzewostany świerkowe, jest zdaniem LP sposobem na powstrzymanie rejestrowanego od kilku lat w Puszczy zamierania świerków, któremu towarzyszy gradacja kornika drukarza. Tymczasem zdaniem naukowców proces zamierania świerków i gradacji kornika jest jednym z przejawów naturalnej dynamiki lasu, reakcją na powtarzające się w ostatnich latach suche i gorące lata, którego efektem będzie stopniowa zmiana składu gatunkowego puszczańskich drzewostanów z drzew iglastych na liściaste. Nie da się go powstrzymać wycinką opanowanych przez korniki świerków w warunkach takiego lasu jak Puszcza Białowieska, gdzie znaczna część powierzchni jest chroniona i nie można tam prowadzić wyrębu (w tym cała część białoruska). Zatwierdzenie przez Ministra Środowiska tego Aneksu otworzy możliwości zatwierdzenia podobnych Aneksów dla pozostałych dwóch puszczańskich nadleśnictw i powrót w części Puszczy zarządzanej przez PGL Lasy Państwowe do typowych praktyk leśnych realizowanych we wszystkich zwykłych lasach gospodarczych w kraju.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski